Monday, March 12, 2012

خود تکانی سال نو
بجای خانه تکانی
خود تکانی سال نو
بجای خانه تکانی  

بشوید اندشه ها را
که شستشوی اندیشه ..... پندار و کردار و گفتار را
 در یک جهت پاکیزه و همآهنگ میکند و نیاز به هر سال نیست
!!!!!همیشگی خواهد بود

No comments:

Post a Comment