Wednesday, November 30, 2011

قدردانی و تشکر دایی جان ناپلئون از دانشچویان خشمگین بسیجی برای حمله به سفارتزنده یاد دایی جان ناپلئون با ارسال یک پیامک ازسرای باقی از کلیه دانشجویان خشمگین بسیجی که با حمله به سفارت حال «اینگیلیسا» را گرفتندتشکر کرد.درقسمتی از این پیامک می خوانیم: نمی دانم درجنگ کازرون بود یا ممسنی که می خواستم اینگیلیسا را شکست بدهم ولی نشد .(مش قاسم وسط حرف دایی جان : آقا کازرون بود. دایی جان : قاسم خفه شو! )بهر صورت از شما ممنونم که روی این اینگیلسا را کم کردید تا دیگر زورشان را به من و خانواده ام نرسانند.اگر زمانی که من بودم شما ها هم بودید اینگیلیسا از همان کازرون و ممسنی بساطشان را جمع می کردند و می رفتند ودیگر مرحوم آقای بزرگ هم با مارلن دیتریش آبگوشت بزباش نمی خورد.سمبل دوستعلی را هم نمی بریدند. لیلی هم به همین سعید می رسید. اسدالله میرزا هم با این و آن سانفرانسیسکو نمیرفت.همه این ها زیر سر این اینگیلیسا بود که شما امروز روی همه شان را کم کردید.  بچه ها متشکرم. تصدق شما
دایی جان ناپلئون

Faghat hamino kam dashtim

No comments:

Post a Comment