Saturday, September 3, 2011

چیزهای خوبکمتر بترسید؛ بیشتر امیدوار باشید
 کمتر بخورید، بیشتر بجوید
کمتر آه بکشید، بیشتر نفس بکشید
کمتر متنفر باشید، بیشتر عشق بورزید
 و بعد خواهید دید که همه چیزهای خوب از آنِ شما خواهد شد

No comments:

Post a Comment