Tuesday, December 27, 2011

زندگی به من آموختزندگی به من آموخت
آدمها نه دروغ می گویند
نه زیر حرفشان می زنند

اگرچیزی می گویند صرفا
 احساسشان درهمان لحظه ست

نباید رویش حساب کرد

No comments:

Post a Comment