Tuesday, December 27, 2011

قلب منبه کسی خود را اینقدر وابسته مساز
که همهء زندگی ات شود
بخاطر که اگر روزی از او دست بکشی
 باید از زندگی دست بکشی

No comments:

Post a Comment