Tuesday, December 13, 2011

دوستانمدلم برای بسیاری از دوستانم تنگ است
ولی می خواهم سر به تن هیچ کدامشان نباشد
چون آنها فقط نقاب یک دوست را داشتند
و خاطرات یک دوست را با خود بردند

No comments:

Post a Comment