Wednesday, May 18, 2011

با 7سوال ساده شخصیت خود را کشف کنید

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و
 در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید


1- دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می‌كنید؟
آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

 
2- كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟
دایره، مربع یا مثلث

 
3- فرض كنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید. یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟


4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید


5- دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟


6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟
قهوه‌ای، سیاه یا سفید

 
7- توفانی در راه است. كدامیك را انتخاب می‌كنید: یك اسب یا یك خانه؟و اما پاسخ‌ها
1- آبی تیره : شخصیت پیچیده
سبز: آسان گیر و بی‌خیال
شفاف: به سادگی قابل درك
گل‌آلود: آشفته و سردرگم
2- دایره : سعی می‌كنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد
مربع: خودرأی و خود محور
مثلث: یك دنده و لجباز
(اندازه اشكال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)


3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید

 
4- این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌كند
آبی: دوستان/ روابط
سبز: شغل و حرفه
قرمز: شهوت و دلبستگی
سیاه: مرگ
سفید: ازدواج

 
5- میزان ارتفاعی كه انتخاب می‌كنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد 
6- قهوه‌ایی: فروتن و خاكی
سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سركش، هیجان‌انگیز
سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار
7- این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشكلات را تعیین می‌كند
اسب: همسر
خانه: فرزندان

No comments:

Post a Comment