Monday, August 22, 2011

سپاسازکسانیکه از من مـــــــــــتنفرند سپاس
آنها مرا قویتر میکنند...
از کسانیکه مرا دوســـــــــــــــــــــت دارند
ممنونم،آنان قلب مرا بزرگتر میکنند...
ازکسانیکه مرا ترک میکنند متشـــــــــــــکرم
آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست...
از کسانیکه با من مـــــیمانند سپاسگذارم، آنان
بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهند...

No comments:

Post a Comment