Saturday, August 27, 2011

وقتیوقتی ارزش ها عوض می شوند،
عوضی ها با ارزش می شوند!

No comments:

Post a Comment