Saturday, October 22, 2011

همه چی تکراریست
همه چی تکراریست

باد و آب و

خاک و آتش

جدول مندلیف

 کل این جدول و عنصر همگی تکراریستگل و بلبل،

نغمه های کودکانه،

شعرهای عامیانه،

قصه ی مرغ و قفس،

داستان روبه و زاغ که بکل تکراریستلیلی با مجنون

سام با نرگس

این و آن،

من و تو..........

اینجا حرفی از عشق زدن، تکراریستیاد آن شاعر ،

یاد آن کاغذ شعر،

دیگر دو قم به انتهایم ماندست.....

ته مانده ی بغض در صدایم ماندست

زمزمه کردن این بغض که دگر تکراریستآفتاب سوزان

پیرمرد، سخت به کار

آدمک در وسط گندم زار

بی خیال بی خیال

سار

دانه بر منقار

عجبا!!!

اینجا حتی نفس آدمکا هم تکراریست


No comments:

Post a Comment