Saturday, October 29, 2011

آتیش داری؟سیگارش را می گذارد زیر لبش و می گوید: آتیش داری؟!

جواب می دهم: توی جیبم که نه

ولی در دل ام دارم ... به کارت می آید ؟!

No comments:

Post a Comment