Tuesday, October 25, 2011

زنان سرخ پوش در میدان فردوسی تهران


Beh pishvazeh St. Valentine's Day  raftan?????????


پنج شنبه شب گذشته تعدادی از زنان تهرانی با پوشیدن لباس‌ های یکدست سرخ، برای یادآوری زنی به اسم یاقوت که سالها پیش به امید دیدار با معشوق خود لباسی سرخ رنگ به تن میکرد و در میدان فردوسی منتظر می ماند دور یکدیگر جمع شده بودند

 No comments:

Post a Comment