Tuesday, February 21, 2012

یادم باشدیادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد
نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد
راهی نروم که بی‌راه باشد
خطی ننویسم که آزار دهد کسی را
یادم باشد که روز و روزگار خوش است
همه‌چیز روبه‌راه و بر وفق مراد است و خوب

!!!تنها... تنها دل ما دل نیست

No comments:

Post a Comment