Tuesday, February 21, 2012

بعضی از آدمهابعضی از آدمها ، پر از مفهوم اند
پر از حس های خوبند
پر از حرفهای نگفته اند
چه هستند ، هستند و چه نیستند ، هستند
... یادشان ... خاطرشان ... حس های خوبشان
آدمها بعضی هایشان
!!!سکوتشان هم پر از حرف هست

No comments:

Post a Comment