Sunday, February 26, 2012

برای آقای اصغر فرهادی و تمام دست اندرکاران فیلم "جدایی نادر از سیمین" آرزوی موفقیت می کنمساعاتی بیشتر یه شروع برنامه اسکار باقی نمونده
،برای آقای اصغر فرهادی و تمام دست اندرکاران
 فیلم "جدایی نادر از سیمین" آرزوی موفقیت می کنم ...

!!!!ما مي بريم

No comments:

Post a Comment