Tuesday, February 28, 2012

رابطه هاى امروزىرابطه هاى امروزى جوری شده که
مى تونید به همدیگه دست بزنید
!!!!ولى نمى تونید به گوشى هاى همدیگه دست بزنید

No comments:

Post a Comment