Friday, August 19, 2011

100.000 دلار بر دیوارهای موزهپائیز گذشته هنرمند آلمانی هانس پیتر فلدمن برنده
 100 هزار دلار جایزه هوگوباس گردید. او از موزه
 یک سالن در خواست کرد به مردم نشان
 دهد 100.000 دلار چقدر پول است. در
 طول 13 روز دستیار او این پول ها رابه
 صورت اسکناس یک دلاری بر
 دیوار موزه نصب کرد

No comments:

Post a Comment