Wednesday, February 1, 2012

جشن سده مبارک بادجشن سده مبارک باد

جشن سده بزرگترین جشن آتش است که هر سال
 در شامگاه دهم بهمن برگزار می شود
 در این جشن، افراد دور آتش جمع می شوند
 و ترانه هایی می خوانند و در آن رفتن سرما
 و آمدن گرما را آرزو می کنند
این جشن هر ساله از سوی زرتشتیان برگزار می شود

No comments:

Post a Comment