Wednesday, February 1, 2012

بنویسید به دیوارسکوتبنویسید به دیوارسکوت
 عشق سرمایه هر انسان است

بنشانید به لب ، حرف قشنگ
 حرف بد وسوسه شیطان است

و بدانید که فردا دیر است

و اگر غصه بیاید امروز
تا همیشه دلتان درگیر است

پس بسازید رهی را که کنون
 تا ابد سوی صداقت برود

و بکارید به هر خانه گلی
 که فقط بوی محبت بدهد

No comments:

Post a Comment