Monday, February 20, 2012

زندگیزندگی بهانه ایست برای شاد بودن
شادي خود را به هيچ چيز و هيچ كس وابسته نكن
تا هميشه از آن برخوردارباشي

No comments:

Post a Comment