Tuesday, February 7, 2012

دلم گرفته پدر


دلم گرفته پدر
برایم بهار بفرستید
ز شهر کودکی ام یادگار بفرستید
دلم گرفته پدر ! روزگار با من نیست
دعای خیر و صدای دوتار بفرستید
 اگر چه زحمتتان می شود ولی این بار
برای دخترک خود " قرار " بفرستید
غم از ستاره تهی کرد آسمانم را
کمی ستاره ی دنباله دار بفرستید
به اعتبار گذشته دو خوشه ی لبخند
در این زمانه ی بی اعتبار بفرستید
تمام روز و شب من پُر از زمستان است
دلم گرفته برایم بهار بفرستید

No comments:

Post a Comment