Friday, February 10, 2012

عکس: جدیدترین روش حمل غذا توسط موتوری‌ها در ایران


به نقاطی که با عددهای 1 ، 2 و 3 توجه کنید

توضیح: لوله ای از اگزوز موتور به داخل جعبه
نگهداری غذا نصب شده و در قسمت بالایی جعبه
 لوله ای جهت خارج شدن دودِ گرم بکار رفته است
 

No comments:

Post a Comment