Sunday, February 5, 2012

خدای خوب منخدای خوب من
ای خوبترین خوبها
ممنونم که بمن امکان دادی شبی را
در ارامش به صبح اورم
امروز را که یکشنبه است
 با یاد تو اغاز میکنم
در این روز نعمتهایت را بر ما ارزانی دار
 خنده را بر لبهای بیماران و کودکان
 بی سر پرست و بچه های خیابان بنشان
که نشان از قدرت و توانایی توست
ازت میخوام کانون خانوادگی و دوستی
 را گرم و به آن غنا بخشی
سلامتی را برای همه از تو تمنا میکنم
به امید تو یکتای بی همتا

آمین

No comments:

Post a Comment