Saturday, February 4, 2012

جک جدیددر پی افزایش قیمت سکه زنها تهدید کردند که
 اگر مردها مهریه را نپردازند،
 آنها شب جمعه "تنگه" را خواهند بست!!!

No comments:

Post a Comment