Saturday, February 4, 2012

محمدعلی فردین


در روز تولد مردی هستیم که به سلطان قلبها
معروف است و در خاطره ها ماندگار شد


No comments:

Post a Comment