Monday, March 26, 2012

دیگر بس استگذشته ی من گذشت
حتی می توانم بگویم درگذشت
و من برایش ماهها و روزها سوگواری و سکوت کردم
خاطراتم را زیر و رو کردم و ای کاشهای فراوان گفتم
ولی دیگر بس است

من به شروعی دیگر می اندیشم
و به شروع زندگی دیگر
و حس ناب تازه شدن

No comments:

Post a Comment