Thursday, March 29, 2012

سبزه هفت سین مخصوص معتادان به اینترنت و فیسبوک


از همون جایی که نشستین میتونین سیزده را بدر کنید
 !!!و سبزه هم گره بزنید


No comments:

Post a Comment