Friday, March 23, 2012

:عید دیدنی ها شروع شد و میریم که داشته باشیم سوالاتی مثل:عید دیدنی ها شروع شد و میریم که داشته باشیم سوالاتی مثل

ترم چندی؟
معدلت چنده؟
زن نمی گیری؟سربازی نرفتی؟
 نمیخواین یه بچه بیارین؟
ناقلا همش سرت تو گوشیه ها خبریه؟
تو این کامپیوترت چیا داری؟
خانوم خانوما چه بزرگ شدی
 دیگه باید به فکر شوهر خوب براش باشیم.
 مگه نه مامانش؟همراه با چشمک به مامان دختر

:با حضور

عمه عمو دایی خاله دختر عمو زن دایی
 شوهر عمه  پسر خاله و

No comments:

Post a Comment