Sunday, May 15, 2011

دنیای مجازی
فهمیده ام که

دنیای مجازی من

به مراتب حقیقی تر از

دنیای واقعی برخی انسان هاست

Just Kidding!!!!!!!!
 

No comments:

Post a Comment