Friday, March 2, 2012

...من دنبال یکی می گردم کهمن دنبال یکی می گردم که

نه آدم باشد
نه انسان

نه دوست باشد و
 نه رفیق صمیمی

تنها صاف باشد و صادق

 پشت سایه اش خنجری نباشد
 برای دریدن

هیچ نگوید

 
فقط همان باشد که سایه اش می گوید
صاف و یکرنگ

No comments:

Post a Comment