Wednesday, March 21, 2012

نمــادهای ۷ سـینسیر= نماد اهورا مزدا
سبزه= فرشته اردیبهشت و نماد آبهای پاک است
سیب= فرشته سپندار مذ، فرشته زن، نماد برداری و پرستاری است
 سنجد= فرشته خرداد و نماد دلبستگی است
سرکه= فرشته امرداد و نماد جاودانگی است
سمنو= فرشته شهریور و نماد خواربار است
  سماغ= فرشته بهمن و نماد باران است
 سماغ واژه پارسی است و نباید با بندواژه «ق» نوشته شود

No comments:

Post a Comment