Tuesday, March 20, 2012

در آستانه سال ۱۳۹۱خورشیدی و نوروز باستانیدر آستانه سال ۱۳۹۱خورشیدی و نوروز باستانی
صمیمانه ترین تبریکاتم را به همه ی شما
 تقدیم میکنم و از خداوند بزرگ سربلندی برای
همه ایرانیان، و فارسی زبانان در سراسر
 گیتی خواستارم. با آرزوی سالی سرشار
 از امید به روزهای آفتابی، افکار زیبا، لبهای
خندان، سلام عشق، سلامت تن، دستانی
پر برکت، و لحظاتی پر از گرمی و دوستی

No comments:

Post a Comment