Friday, March 16, 2012

در نگاه من بچه ایحتی اگر بزرگ هم شده باشی باز در نگاه من بچه ای
 مثل همون روزای اول زندگیت

مادر ♥

No comments:

Post a Comment