Sunday, March 4, 2012

وودی آلن در پاسخ به اصرارهای تام برنارد برای حضور در مراسم اسکاروودی آلن در پاسخ به اصرارهای تام برنارد
:برای حضور در مراسم اسکار

جدایی نادر از سیمین بهترین فیلم سال است و
 !!!باقی جوایز چرند هستند

No comments:

Post a Comment