Thursday, March 8, 2012

چـــنــد نــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟؟؟؟+ تو + خاطراتـت + چـشـمانـت
دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت

چـــنــد نــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟؟؟؟

No comments:

Post a Comment