Saturday, March 3, 2012

اریکا حسینی دختر موج سواراریکا حسینی در سال ۱۹۸۷ بدنیا آمده است
 از طرف پدر ریشه ایرانی‌ دارد و وی
 از کودکی به ورزش موج سوار‌ی علاقه مند بوده
،او توانسته است همچنین به مقام قهرمانی جهان برسد
بخاطر زیبایی گیرندهش مورد توجه
 انظار عمومی‌ در آمریکا می‌باشد
No comments:

Post a Comment