Friday, March 2, 2012

به سلامتی خانم گل هازاده شد تا دختر کســــــــــی باشد
بالید تا خواهر کســــــــــی باشد
ازدواج کرد تا زن کســــــــــی باشد
زاد تا مــــــــــادر کســــــــــی باشد
برای همه "کســـــــــی" بود و برای خود "هیچ کس
"

No comments:

Post a Comment