Tuesday, May 10, 2011

جوک 
به ترکه میگن از کجا اومدی؟
میگه: بابا آب داد، مامان حال داد، خدا منو داد

لره میره آمپول بزنه
پرستار به شوخی میگه: بزنم جای شاگرد یا راننده
لره میگه: هر طرفی ایزنی بزن فقط دست به دنده نزن

پس از گوزیدن چه کنیم؟
 حفظ خونسردی و اعتماد به نفس
 خیره شدن به چشم اطرافیان
 پوشش منافذ پخش بو
 ترک محل گوزش
 زدن خود به کوچه علی چپ
صحبت در مورد هدفمند کردن یارانه ها و دست انداختن دولت
 تهمت به اطفال معصوم


No comments:

Post a Comment