Monday, January 30, 2012

عشق منوحشت ازعشق که نه
ترس ما فاصله هاست
وحشت از غصه که نه
ترس ما خاتمه هاست
ترس بیهوده نداریم
صحبت از خاطره هاست
صحبت از کشتن نا خواسته ی
 عاطفه هاست
 کوله باریست پراز هیچ
 که بر شانه ی ماست
 گله از دست کسی نیست
مقصر دل دیوانه ی ماست

No comments:

Post a Comment