Friday, January 27, 2012

ﮐﻠﯽ ﺿﺮﺭ ﮐﺮﺩﻡﺩﯾﺮﻭﺯ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻤﻮﻥ ﺩﻭ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻧﺸﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﮐﺎﺵ ﻫﻤﻮﻥ ﺭﻭﺯ ﭘﻮﻻﻣﻮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ
!!!!ﮐﻠﯽ ﺿﺮﺭ ﮐﺮﺩﻡ

No comments:

Post a Comment