Friday, January 27, 2012

قلبم شکست خندیدیقلبم شکست خندیدی
خندیدی گریستم
گریستم به قلب شکسته ام
خندیدی به تکه های دلم
 خندیدی و من گریستم از خنده ات
چرا که قلب من شیشه عمر تو بود
!!!!خدا بیامرزتت

No comments:

Post a Comment