Friday, January 27, 2012

خسته ام خستههمیشه ازین روز میترسیدم
اما تو خود خوب میدانی که تنهایی من تمامی ندارد
و تو برای دل من آمدنی نیستی
و اینها همه خواب و خیال و رویایی بیش نبود
اگر قرار به آمدنی بود تا به امروز آمده بودی و
 پایانی بودی برای تمام شبهای بی کسی ام
 روزهای سختی را پشت سرگذاشتم و پیش رو دارم
اما حال میدانم که دیگر کسی را ندارم که
 منتظرش بمانم و دنیا هرروز و
 هرشب به انتظار تو تمام شد

No comments:

Post a Comment