Friday, January 27, 2012

اين منم كه رشته هايم پنبه شدبگذر از نی، من حكايت ميكنم
وز جدايی ها شكايت ميكنم

ناله های نی ، از آن نی زن است
ناله های من ، همه مال من است

...

شرحه شرحه سينه ميخواهی اگر
من خودم دارم ، مرو جای دگر

اين منم كه رشته هايم پنبه شد
جمعه هايم ناگهان يكشنبه شد

No comments:

Post a Comment