Thursday, January 26, 2012

آدمهاخوبه گاهی آدمهای اطرافمون رو کنار بذاریم
بعضی هارا برای یک ساعت
بعضی ها را برای یک روز
بعضی ها را برای یک ماه
!!!!و بعضی ها را برای همیشه

No comments:

Post a Comment