Friday, March 16, 2012

... دلتنــگـم ...گاهــی حجـم دلــــتنـگی هایــم
آن قــــــدر زیـاد میشود
که دنیــــا
با تمام وسعتش
برایـَم تنگ میشود

 ... دلتنــگـم ...
دلتنـــــگ کسی کـــــه
گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از
حرکـت ایستـاد

دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید ...
دلتنگ ِ خود َم
خودی که مدتهــــــــاست گم کـرده ام

گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم
حالا یک بار از شهر می رویم
یک بـــار از دیار
!!!یک بـــار از یاد


No comments:

Post a Comment