Tuesday, March 20, 2012

امیدوارم امسال یکی از بهترین سالهای عمرمون باشه
امیدوارم امسال یکی از بهترین سالهای عمرمون باشه
 .سالی که کمتر همدیگه رو متهم کنیم
کمتر بخل بورزیم،کمتر دشمنی کنیم
کمتر زیر اب یکدیگه رو بزنیم
 کمتر غیبت کنیم،کمتر دروغ بگیم ، کمتر شعار بدیم
 کمتر متوقع باشیم،کمتر بی تفاوت از هم بگذریم
.....و بیشتر عشق بورزیم،بیشتر مهربونی کنیم
بیشتر دلسوز باشیم،بیشتر قدر شناس باشیم
بیشترواسه خودمون ارزش قائل شیم و
 ارزش این روزهایی که مثله برق داره میگذره و
 ما بی توجه به اون شب رو روز میکنیم و
 روز رو شب بدونیم
 در اخر خدایا ، خانواده م ،دوستانم،هم میهنانم، ایرانم
 و در اخر عزتم رو به تو میسپارم و
ازت میخوام به بهترین شکلی که از تو
از توی بینهایت توقع دارم حفظشون کنی
 و من رو ،این بنده ی سراپا تقصیر رو ببخشی
 !!!!!باشد که این سال پر باشد از خوبیها

No comments:

Post a Comment