Wednesday, March 14, 2012

جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک


آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش
و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم
... سرخی تو از من ، زردی من از تو

!!!!جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک
 

No comments:

Post a Comment