Saturday, January 14, 2012

هر زن 3 مرد داردهرزن 3 مرد دارد

مردی که در ذهن زن است و میتواند
 یک شخصیت بزرگ باشد مثل
 یک نویسنده ، یک استاد

دوم مردی که در قلب زن است

و سوم مردی که در آغوش زن است
وای به حال اون زندگی که
مردی که در آغوش زن است ,مرد قلبیش نباشد

No comments:

Post a Comment