Tuesday, January 24, 2012

نیازی به انتقام نیستنیازی به انتقام نیست
فقط منتظر بمان
آن ها که آزارت می دهند
 سرانجام به خود آسیب می زنند
و اگر بخت مدد کند
خداوند اجازه می دهد
 تماشاگرشان باشی

No comments:

Post a Comment