Sunday, January 15, 2012

اوناییاونایی رو بخواه و دوست داشته باش
 که در زندگيت نقشی داشته اند

نه آن هايی که
برایت نقش بازی کرده اند

No comments:

Post a Comment